Menu

KADRY,PŁACE,ZUS 450 zł - 2 ostatnie miejsca na 08.01.2018

2 stycznia 2018

Promocja noworoczna!

Kurs rozpoczyna się 08.01.2018 r. - obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

Ośrodek Szkoleniowy ŻAK zaprasza na Kurs kadry, płace, ZUS

Liczba godzin: 40
Czas trwania: 2 tygodnie (zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych 16:00 -20:00)
Wymagania: ukończone 18 lat, wykształcenie średnie

Cele kształcenia
Przygotowanie uczestnika do pracy w działach kadr i płac

Efekty kształcenia
Uczestnik kursu:
- zna podstawowe zagadnienia prawa pracy: prawa i obowiązki pracodawcy
i pracowników, sposoby i rodzaje rozwiązania stosunku pracy
- potrafi założyć i prowadzić akta osobowe pracownika
- zna formy i rodzaje zatrudnienia i potrafi wskazać różnice (umowy o prace, umowy cywilno-prawne)
- potrafi obliczyć wymiar urlopu
- potrafi samodzielnie obliczyć wynagrodzenie: wysokość składek, należny podatek, wynagrodzenie urlopowe, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy oraz
z tytułu podróży służbowych
- potrafi sporządzić deklaracje skarbowe: PIT-11, PIT-4R, PIT-40, PIT-8AR
- potrafi obsłużyć pogram INSERT w zakresie modułu kadry/płace: poprawne wprowadzenie danych, sporządzenie listy płac, import danych do programu PŁATNIK
- zna podstawowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu
- zna zasady ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
- zna zasady podlegania do ubezpieczeń w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczenia
- potrafi sporządzić deklaracje ZUS: ZPA, ZFA, ZUA, ZZA, DRA, RCA, RSA
- potrafi obsłużyć program PŁATNIK: wprowadzanie danych płatnika
i ubezpieczonego, sporządzanie zgłoszeń, wyrejestrowań, deklaracji rozliczeniowych, korekt
- przekazywanie danych do ZUS w formie elektronicznej i papierowej

Zapisu można dokonać drogą internetową:

www.zak.edu.pl/zapisz-sie-online

 

W razie pytań lub decyzji proszę o kontakt:
32 423 09 09 / 663 130 661

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
Plac Wolności 13
Rybnik


Kurs kończy się otrzymaniem zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydanego zgodnie z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Zobacz także

dZapisz się jKontakt uMiasto